AMUSE SILKSCREEN

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

ในขั้นตอนการดำเนินงาน ลูกค้าต้องวางมัดจำก่อนเริ่มงาน 50% พร้อมส่งไฟล์งาน หลังจากนั้นทางเราจะขึ้นชิ้นงานสกรีนตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อน 1 ชิ้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงาน เฉดสี และตำแหน่งในการสกรีน หากมีข้อผิดพลาดลูกค้าสามารถให้ทางเราปรับแก้ไขได้ในขั้นตอนนี้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากลูกค้า Confirm งานตัวอย่างแล้ว จะไม่สามารถปรับแก้ไขได้ เมื่อลูกค้า Appove งานตัวอย่างแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% และจะเข้าสู่กระบวนการผลิตออเดอร์ทั้งหมด เมื่องานเสร็จเรียบร้อย เราจะจัดส่งภายในวันเวลาที่กำหนดและที่อยู่ตามที่ลูกค้าแจ้ง

ในกรณีที่ลูกค้าวางมัดจำและตกลงเริ่มงานแล้ว หากมีการยกเลิกงาน ทางโรงสกรีนจะไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หลังจากที่ลูกค้าติดต่อสั่งงานกับเราแล้ว ทางโรงสกรีน AMUSE SILKSCREEN จะถือว่าทางลูกค้าตกลงยอมรับตามเงื่อนไขนี้

เงื่อนไขการเคลมสินค้าในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ

1.สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานเช่น สวมใส่หรือนำไปซัก
2.สินค้าที่ต้องการเคลม ต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ลายเดียวกัน สีและเทคนิคเดียวกัน
3.ต้องส่งสินค้า ชิ้นที่ต้องการเคลมกลับมาให้ทางร้านในสภาพตามข้อ 1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า
ว่าสินค้าชิ้นนั้นมีตำหนิจริงๆ
4.ต้องเป็นสินค้าที่สกรีนกับทาง Amuse Silkscreen เท่านั้น

สินค้ามีตำหนิที่สามารถเคลมได้ ต้องอยู่ในกรณีดังนี้

1.มีการสกรีนลายออกมาไม่ครบตามแบบ เช่นลายสกรีนขาดหายไปบางส่วน
2.สีสกรีนหลุดลอกตั้งแต่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน
3.เทคนิคการสกรีนไม่ตรงตามตัวอย่างที่ลูกค้า Approved
4.เสื้อยืดเลอะสีสกรีน ในส่วนที่ไม่ใช่ลายสกรีนตามที่ลูกค้าสั่งทำ
นอกเหนือ 4 ข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีตำหนิ ไม่สามารถนำมาเคลมได้